Zásady ochrany osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov na jeden pohľad Všeobecné upozornenia

Spracovanie osobných údajov na tejto webovej stránke sa uskutočňuje prostredníctvom prevádzkovateľa webovej stránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v tiráži tejto webovej stránky.

Ako zaznamenávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sa získajú takým spôsobom, že nám ich oznámite. Pritom môže ísť napríklad o údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára. Ostatné údaje sa automaticky zaznamenajú pri návšteve webovej stránky prostredníctvom našich IT-systémov. To sú predovšetkým technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo presný čas vyvolania stránky). Záznam týchto údajov sa uskutočňuje automaticky, hneď ako vstúpite na našu webovú stránku.

Načo používame vaše osobné údaje?

Časť osobných údajov sa získava, aby bolo možné zaručiť bezchybnú prípravu webovej stránky. Ostatné osobné údaje sa môžu použiť na analýzu vášho správania pri používaní.

Aké práva máte vzhľadom na vaše osobné údaje?

Máte právo kedykoľvek obdržať bezplatne informáciu o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Okrem toho máte právo požadovať opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto osobných údajov. K tomu, ako aj k ďalším otázkam k téme ochrany osobných údajov sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži. Ďalej vám prináleží právo na sťažnosť na kompetentnom dozornom úrade. Okrem toho máte právo za určitých okolností požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Detaily k tomu nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov pod „Právo na obmedzenie spracovania“.

Analytické nástroje a nástroje tretích poskytovateľov

Pri návšteve našej webovej stránky sa môže štatisticky vyhodnocovať vaše správanie pri surfovaní. To sa udeje predovšetkým pomocou cookies a takzvaných analytických programov. Analýza vášho správania pri surfovaní sa uskutočňuje spravidla anonymne; správanie pri surfovaní nie je možné spätne odsledovať k vám. Voči tejto analýze môžete podať odpor alebo jej zabrániť nepoužívaním určitých nástrojov. Podrobnejšie informácie k tomu nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane osobných údajov. Voči tejto analýze môžete podať odpor. O možnostiach odporu váš budeme informovať v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

2. Všeobecné upozornenia a informačné povinnosti Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ týchto stránok berie ochranu vašich osobných údajov vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a podľa zákonných predpisov k ochrane osobných údajov, ako aj podľa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Keď používate túto webovú stránku, získavajú sa rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých sa môžete vy osobne identifikovať. Predložené vyhlásenie o osobných údajoch vysvetľuje, aké údaje získavame a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to deje. Upozorňujeme na to, že pri prenose údajov na internete (napr. pri komunikácii e-mailom) sa môžu vyskytnúť medzery, čo sa týka bezpečnosti. Dokonalá ochrana osobných údajov pred prístupom tretích osôb nie je možná.

Upozornenie na zodpovedné miesto

Zodpovedné miesto pre spracovanie osobných údajov na tejto webovej stránke je:

Romig s.r.o. Floglova 2 81105 Bratislava , E-mail: romig@romig.sk Zodpovedné miesto je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samotná alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a pod.).

Odvolanie vášho súhlasu na spracovanie osobných údajov

Mnoho procesov spracovania osobných údajov je možných iba s výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel postačuje neformálne oznámenie e-mailom na nás. Zákonnosť spracovania osobných údajov uskutočnených až do odvolania zostáva odvolaním nedotknuté.

Právo na odpor proti získavaniu osobných údajov vo zvláštnych prípadoch, ako aj proti priamej reklame (čl. 21 DSGVO)

Keď sa spracovanie osobných údajov uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. e alebo f DSGVO, máte kedykoľvek právo, z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej zvláštnej situácie, podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, to platí aj pre profilovanie podporované týmito ustanoveniami. Príslušný právny podklad, ktorý sa týka spracovania údajov, nájdete v tomto vyhlásení o osobných údajoch. Ak podáte námietku, vaše dotknuté osobné údaje sa nebudú viac spracovávať, iba vtedy áno, ak môžeme preukázať nevyhnuté chránené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú vaše záujmy, práva a slobody alebo spracovanie slúži na uplatnenie, realizáciu alebo obhajobu právnych nárokov (námietka podľa čl. 21 ods. 1 DSGVO). Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú, aby bolo možné prevádzkovať priamu reklamu, tak máte právo kedykoľvek podať námietku voči spracovaniu osobných údajov, týkajúcich sa vás, na účely takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ je v spojení s takouto priamou reklamou. Ak podáte námietku, vaše osobné údaje sa následne na účely priamej reklamy (námietka podľa čl. 21 ods. 2 DSGVO) viac nepoužijú.

Právo na sťažnosť na kompetentnom dozornom úrade

V prípade priestupkov voči DSGVO dotknutým osobám prináleží právo na sťažnosť na dozornom úrade, zvlášť v členskom štáte ich obvyklého pobytu, ich pracoviska alebo miesta domnelého priestupku. Právo na sťažnosť zostáva vzhľadom na iné administratívno-právne alebo súdne opravné prostriedky nedotknuté.

Právo na možnosť prenosu osobných údajov

Máte právo osobné údaje, ktoré sa spracúvajú automatizovane na základe vášho súhlasu alebo plnenia zmluvy, nechať doručiť na seba alebo tretiu osobu v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Pokiaľ požadujete priamy prenos údajov na inú zodpovednú osobu, uskutoční sa to iba vtedy, pokiaľ je to technicky realizovateľné.

Informácia, zablokovanie, vymazanie a oprava V rámci platných zákonných ustanovení máte kedykoľvek právo na bezplatnú informáciu o vami uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcoch a účele spracovania údajov a príp. právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. K tomu, ako aj k ďalším otázkam k téme osobné údaje sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži.

Právo na obmedzenie spracovania

Okrem toho máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. K tomu sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži. Právo na obmedzenie spracovania existuje v nasledovných prípadoch: – Ak popierate správnosť vašich osobných údajov uložených u nás, potrebujeme spravidla čas na to, aby sme ich skontrolovali. Na dobu kontroly máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
– Keď sa spracovanie vašich osobných údajov udialo/udeje nezákonne, môžete miesto vymazania požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov.
– Keď vaše osobné údaje viac nepotrebujete, sú avšak potrebné na realizáciu, obhajobu alebo uplatnenie právnych nárokov, máte právo miesto vymazania požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
– Ak ste podali námietku podľa čl. 21 ods. 1 DSGVO, musí sa uskutočniť zváženie medzi vašimi a našimi záujmami. Pokiaľ ešte nie je určené, koho záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Keď ste obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, tieto údaje – odhliadnuc od ich uloženia – sa smú spracovať iba s vaším súhlasom alebo na uplatnenie, realizáciu alebo obhajobu právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

3. Záznam osobných údajov na našej webovej stránkeCookies

Internetové stránky používajú čiastočne takzvané cookies. Cookies sa sledujú na vašom počítači a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies slúžia na to, aby sme našu ponuku urobili jednoduchšou pre používateľa, efektívnejšou a bezpečnejšou. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a ktoré ukladá do pamäte váš prehliadač. Väčšina nami používaných cookies sú takzvané „session cookies”. Na konci vašej návštevy budú automaticky vymazané. Ostatné cookies zostanú uložené na vašom koncovom zariadení až do ich vymazania. Tieto cookies nám umožňujú opätovne rozpoznať váš prehliadač pri nasledujúcej návšteve. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a umožnili cookies iba v jednotlivom prípade, aby ste vylúčili prijímanie cookies pre určité prípady alebo všeobecne, ako aj aby ste aktivovali automatické vymazanie cookies pri zatvorení prehliadača. Pri deaktivovaní cookies môže byť funkčnosť tejto webovej stránky obmedzená. Cookies, ktoré sú potrebné na realizáciu elektronického procesu komunikácie alebo na prípravu určitých, vami želaných funkcií (napr. funkcia tovarového koša), sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní cookies kvôli technicky bezchybnej a optimalizovanej príprave svojich služieb. Pokiaľ sa ukladajú iné cookies (napr. cookies na analýzu vášho správania pri surfovaní), týmto sa v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov venuje zvlášť.

Súbory prihlasovania na server

Správca stránok získava a ukladá informácie automaticky v takzvaných súboroch prihlasovania na server, ktoré váš prehliadač automaticky sprostredkuje na nás. Tieto sú:
-Typ prehliadača a verzia prehliadača
– Použitý operačný systém
– Referrer URL
– Hostitelský názov počítača vykonávajúceho prístup
– Presný čas dopytu servera
– IP adresa
Spájanie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa neuskutočňuje. Záznam týchto údajov sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnom zobrazení a optimalizácii svojej webovej stránky – na tento účel sa musia zaznamenať súbory prihlasovania na server.

Kontaktný formulár

Ak nám chcete cez kontaktný formulár posielať dopyty, vaše údaje z formuláru dopytu vrátane vami tam uvedených kontaktných údajov sa uložia u nás za účelom spracovania dopytu a pre prípad pripojených otázok. Tieto údaje nepostúpime ďalej bez vášho súhlasu. Spracovanie údajov zadaných do kontaktného formulára sa tým uskutočňuje výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel postačuje neformálne oznámenie e-mailom na nás. Zákonnosť procesov spracovania osobných údajov uskutočnených až do odvolania zostáva odvolaním nedotknuté. Údaje zadané vami v kontaktnom formulári zostávajú u nás, kým nás nevyzvete na vymazanie, neodvoláte váš súhlas na uloženie alebo neodpadne účel uloženia údajov (napr. po ukončenom spracovaní vášho dopytu). Nutné zákonné ustanovenia – zvlášť lehoty na uschovanie – zostávajú nedotknuté.

4. Analytické nástroje a reklamaGoogle Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používa takzvané „cookies“. To sú takzvané textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej stránky vami. Informácie vytvorené cez cookie o používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google do USA a tam sa ukladajú. Ukladanie cookies Google-Analytics a používanie týchto analytických nástrojov sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na analýze správania používateľov, aby mohol optimalizovať svoju webovú ponuku, ako aj svoju reklamu.

Plugin prehliadača

Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením vášho softvérového prehliadača; avšak upozorňujeme na to, že v tomto prípade sa prípadne nemôžu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť záznamu údajov vytvorených prostredníctvom cookie a vzťahujúcich sa na vaše používanie webovej stránky (vrát. vašej IP-adresy) na Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google tak, že dostupné pluginy prehliadača stiahnete a nainštalujete na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Námietka proti záznamu osobných údajov

Záznamu vašich osobných údajov prostredníctvom Google Analytics môžete zabrániť tak, že kliknete na nasledujúci odkaz. Nastaví sa Opt-Out cookie, ktorý zabráni záznamu vašich údajov pri budúcich návštevách tejto webovej stránky: Deaktivovanie Google Analytics. Viac informácií ohľadom manipulácie s osobnými údajmi používateľov u Google Analytics nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Demografické charakteristiky u Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkciu „demografické charakteristiky” od Google Analytics. Tým je možné vytvoriť správy, ktoré obsahujú výpovede k veku, pohlaviu a záujmom návštevníkov stránok. Tieto údaje pochádzajú z reklamy Google, vzťahujúcej sa na záujmy, ako aj z údajov návštevníkov tretích poskytovateľov služieb. Tieto údaje sa nemôžu priradiť k žiadnej určitej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať cez nastavenia zobrazení vášho účtu Google alebo všeobecne zakázať záznam vašich údajov prostredníctvom Google Analytics, ako je opísané v bode „Námietka proti záznamu osobných údajov”.